| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Work with all your cloud files (Drive, Dropbox, and Slack and Gmail attachments) and documents (Google Docs, Sheets, and Notion) in one place. Try Dokkio (from the makers of PBworks) for free. Now available on the web, Mac, Windows, and as a Chrome extension!

View
 

Möjliga hinder

Page history last edited by Alastair Creelman 11 years, 10 months ago

Möjliga hinder mot PLE-utveckling

 

Det största hindret idag är bristen på digital kompetens; hos lärarna och studenterna. På många lärosäten finns det en del lärare som inte har någon som helst erfarenhet av nätbaserad utbildning och majoriteten har just kommit igång med lärplattformen som arbetsredskap. Bara en minoritet av lärarna är aktiva användare av sociala medier och långt ifrån alla studenter är bekanta med dessa verktyg. LMS-modellen är en bra miljö för nätovana lärare och studenter eftersom allt finns under ett tak och miljön är skyddad från externa störningar. LMS är en integrerad del av lärosätets infrastruktur och ger studenterna en säker IT-miljö. Dessutom bygger LMS-miljön på det kända och trygga klassrumsparadigmet.

 

PLE kräver studenter som har bra studievanor och känner sig hemma i den sociala webben. Sådana studenter har tillräckligt med kompetens att ta tag i sitt eget lärande och kan i många fall sköta sig själva. Det är denna grupp som lockas mest av PLE-modellen och det är dem som provar nya utbildningsvägar som P2PU och University of the People. Nya studentgrupper som provar högre utbildning för första gången och inte har goda IKT-kunskaper kan avskräckas av PLE och lockas mer av tryggheten i den traditionella modellen för nätstudier.

 

Att basera en högskoleutbildning på diverse gratisverktyg på det öppna nätet är en radikal avvikelse från alla akademiska traditioner. Modellen är utmanande och kan ses som oseriös. Den underminerar den traditionella lärarrollen som förmedlare av kunskap och som kursmoderator. Läraren får ingen överblick på studenternas aktiviteter och det är svårt att se hur man kan länka lärosätets administrativa system till PLE. PLE ställer höga krav på lärarens IKT-kompetens och många kan känner sig hotade av så många nya tekniker.

 

Man kan ifrågasätta om det är klokt at lagra utbildningsmaterial på externa leverantörer. Vem äger materialet som läggs ut på tredje part och vilket lands lagstiftning gäller för material som berör svenska studenter men som ligger på en server i USA? Leverantören kan utan varning bestämma att ta betalt för en tjänst som tidigare var gratis eller plocka bort en tjänst som inte var tillräckligt lönsam. Säkerhets- och integritetsfrågor oroar många och det är så länge bara en minoritet som förespråker en helt öppen PLE-lösning.

 

 

Comments (3)

marita.ljungqvist@... said

at 5:14 pm on Jan 2, 2010

Vad gäller egentligen för vad som ska arkiveras av studenternas uppgifter, t ex? Om det handlar om examinerande uppgifter bör läraren uppmärksammas på att dessa för enkelhetens skull kanske bör utföras via en sluten plattform (av LMS-typ, som kanske enbart används för just examinerande uppgifter) eller som rena inlämningsuppgifter, mailade till läraren etc. Jag tror liksom du att det är säkerhet och personlig integritet som blir den stora frågan att brottas med och då gäller det att vi vet exakt vad som gäller så att vi kan bemöta denna oro och ändå förespråka en till större delen öppen miljö. Vad gäller varierande kunskaper och erfarenhet hos de studerande så är en möjlighet att läraren ger förslag på "default"-PLE:er för en kurs. De studerande kan sedan välja hur de vill bygga upp sin egen lärmiljö, men utgå från lärarens "mall". Det kan ju vara så att läraren t ex vill använda ett visst verktyg för quiz eller lägger upp filmer på Youtube etc. Men studenten kan själv välja hur han/hon vill få nyheter om dessa, t ex via sin RSS-läsare. Att kunna använda sig av dessa verktyg bör ses som en generell kompetens av universitet och högskolor, och något som ska vara en del av en universitetsutbildning. Därför är kompetensutveckling för lärare oerhört viktig i sammanhanget, menar jag.

/Marita

Alastair Creelman said

at 9:45 pm on Jan 2, 2010

Håller med. En del hävdar att man bör behålla LMS som en säker kärna för att spara känsligare material. Man bör inte till exempel spara adresslistor på studenter med personnummer mm på servrar i andra länder som man inte har kontroll över själv.

Lennarth said

at 11:20 pm on Mar 11, 2010

Ett annat alternativ skulle kunna vara att det finns möjlighet för "LMS´et" att aggregera data från studenternas PLE. Tekniken skulle kunna lösas med <enclosure> taggen som finns som standard i RSS eller Atom feeds. Den använd vanligen i Podcasts och då främst med video och ljudfiler. Men det finns ingen begränsning på vilken typ av fil som kan göras tillgänglig på det sättet.
Om studentens PLE "kontaktar" de platser där den hämtar stoff och annat material genom RSS prenumeration så kan ett LMS eller vad man då vill kalla det, hämta studentens inlämningar med samma teknik. En liten justering eller tillägg till de vanligaste systemen så kan det sedan vara möjligt.

Det löser sådant som inlämningar etc, men inte alla typer av "säker hantering". Men en bit på väg iaf.

You don't have permission to comment on this page.