FrontPage


Personal Learning Environments

 

Bakgrund

Idag använder de flesta lärosäten en eller flera lärplattformar (också kallad Learning Management System eller Virtual Learning Environment) för att organisera och administrera sina nätbaserade utbildningar. Lärplattformen bygger egentligen på klassrumsmodellen där varje klass har sitt material i egna slutna rum och lärprocessen styrs i hög grad av läraren. Många lärplattformar kommer ursprungligen från företagsutbildning och har en tydlig hierakisk styrning. Lärandet ses ofta som en linjär process med mål, milstolpar, kontrollpunkter och testuppgifter (vanliga termer inom projektledning).

 

Dagens sociala medier håller på att förändra vår syn på utbildning. Genom webb 2.0 tjänster som sociala nätverk, tagging/social bookmarking, bloggar, wikis och cloud computing kan studenter och lärare skapa sina egna lärmiljöer och nätverk. Viktiga faktorer i denna utveckling är begrepp som Open Access och Open Educational Resources med principen att kunskap ska vara tillgänglig för alla och där lärare och lärosäten delar med sig av sitt material. Idag finns det enorma mängder föreläsningar, filmer, kursmoduler, simuleringar och andra lärresurser öppna på nätet och tillgängliga för lärare och studenter över hela världen. Dessutom har Creative Commons licenser skapat ett enkelt sätt för aktörerna att lägga ut material på nätet och behålla en viss nivå av skydd för sitt verk.

 

Lärplattformens relativt stängda värld står i skarp kontrast mot webbens öppna lärresurser och nätverksmöjligheter. Många menar att vi bör göra kurser synligare för omvärlden och gör det lättare för studenter att söka hjälp och kunskaper utanför lärosätet (fysiskt och virtuellt). Dessutom är det viktigt att skapa lärmiljöer som består och kan anpassas efter studietiden. LMS är bara tillgängliga så länge man är en registrerad student och tar inte hänsyn till informellt och livslångt lärande.

 

En av förgrundsfigurerna inom området är Stephen Downes (National Research Council of Canada's Institute for Information Technology) som skrev redan 2006 en artikel som heter E-learning 2.0 i nättidningen eLearn Magazine. Sedan dess har Downes utvecklat sina teorier bland annat på sin blogg men också genom att vara projektledare för The National Research Council of Canada PLE Project.

 

"Our priority is learning, and we believe the best learning happens through engagement and direct personal experience, which is the type of learning we believe is best created and managed using a personal learning environment." 

 

En annan nyckelperson i PLE-världen är George Siemens (Athabasca University) som, tillsammans med Downes, tog fram konnektivism som pedagogiskt begrepp. Konnektivism innebär att lärande är en process som sker genom sociala nätverk och att kunskap består av många sanningar. Det du visste igår kan vara fel idag, kunskap är aldrig bara statiska fakta. Se mer på Siemens blogg Connectivism

 

Begreppet Personal Learning Environment har fått mycket uppmärksamhet under det senaste året, i synnerhet i samband med en livlig debatt på ALT-C konferensen i Manchester, England i september 2009, "The VLE is dead" (se filmen nedan). Läs min sammanfattning av debatten i en artikel på LearningNet

 

Källa: James Clays blogg e-Learning Stuff.

 

PLE definition

Det finns ingen tydlig definition av begreppet PLE eftersom det är baserat på ett skiftande medielandskap där tekniker och verktyg avlöser varandra hela tiden. PLE handlar om att använda öppna lärresurser och webb 2.0 verktyg för att skapa utbildningens lärmiljö. I stället för att be studenterna lära sig lärosätets begränsade lärmiljö bör man mer använda de verktyg och miljöer som studenterna redan känner till och är vana vid. Varje student kan bygga upp sin egen PLE, kan anpassa den till sina behov och preferenser och använda den både för formellt och informellt lärande.

 

De viktigaste skillnaderna mellan PLE och LMS/VLE är:

 
En bra definition av PLE kommer från Mohamed A. Chatti  (Edutech Wiki, PLE):
 
“ A PLE is characterized by the freeform use of a set of lightweight services and tools that belong to and are controlled by individual learners. Rather than integrating different services into a centralized system, the idea is to provide the learner with a myriad of services and hand over control to her to select and use the services the way she deems fit. A PLE driven approach does not only provide personal spaces, which belong to and are controlled by the user, but also requires a social context by offering means to connect with other personal spaces for effective knowledge sharing and collaborative knowledge creation.”
  

Flera definitioner (från LTC Wiki, University of Manitoba):

 

Det finns många grafiska representationer på PLE och en bra samling sådana finns på wikin edtechpost.

 

Nedanstående bildspel och ljudpresentation är en beskrivning av PLE av Graham Attwell:

Personal Learning Environments: The future of education?
View more presentations from GrahamAttwell.

 

PLE enligt Alan J Cann, University of Leicester (9.31 min):

Personal Learning Environments
View more presentations from Alan Cann.
 

 

LMS eller PLE eller båda och?

Allt fler menar att det går att kombinera LMS och PLE och utnyttja fördelarna med båda strukturer. Flera stora LMS som Blackboard, It's learning, Fronter och Moodle börjar baka in kopplingar mellan LMS och sociala nätverk som Facebook och Twitter.

 

En särskilt intressant artikel i detta sammanhang är Envisioning the post-LMS era: the Open Learning Network av Jonathan Mott (Educause Quarterly Magazine, Volume 33, Number 1, 2010). Han presenterar fördelar och nackdelar med både LMS och PLE och föreslår en kombination, Open Learning Network (OLN). Här kan man använda skyddade LMS-funktioner för känslig information (personnummer, betyg, intern administration mm) och kopplar detta till den öppna PLE-miljön som studenterna styr. Artikeln beskriver ett försök till att skapa ett OLN vid Brigham Young University.

 

"Edupunk"

Namnet låter inte precis vetenskapligt men edupunk representerar en reaktion mot kommersialiseringen inom högre utbildning, framför allt inom LMS-branschen. Namnet kommer från en bloggpost av Jim Groom 2008 och har sedan dess fastnat. Edupunk kännetecknas av en gör-det-själv inställning där läraren plockar de verktyg han/hon behöver och PLE-begreppet ingår i denna rörelse. En viktig person i sammanhanget är David Wiley of Brigham Young University i USA. Han har varit drivande i OER rörelsen och har grundat den banbrytande Open High School of Utah som använder OER och provar PLE. Ännu en viktig aktör inom området är Leigh Blackall (University of Canberra). Jag vet inte om han tillhör kategorin edupunk men han driver en tydlig anti-copyright linje och förespråkar öppenhet inom all utbildning.

 

En artikel, How web-savvy edupunks are transforming American higher education, beskriver bakgrunden till edupunkrörelsen och intervjuar förstås David Wiley och flera studenter med erfarenheter av PLE. Bland annat säger Wiley i artikeln:

"Why is it that my kid can't take robotics at Carnegie Mellon, linear algebra at MIT, law at Stanford? And why can't we put 130 of those together and make it a degree? There are all these kinds of innovations waiting to happen. A sufficient infrastructure of freely available content is step one in a much longer endgame that transforms everything we know about higher education."

Wileys utmaning har tagits upp av bland andra Peer 2 Peer University (läs mer om P2PU under sektionen Exempel på PLE)

 

Läs vidare

Site Meter

 

Creative Commons License
Personal Learning Environments by Alastair Creelman is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.